21 nov. 2010

Henry David Thoreau Oki-nr 0080

.

.

Inga kommentarer: