21 nov. 2010

Escaping the truth Oki-nr 0083

.

.

Are humans rational? Oki-nr 0082

.

.

Blood OKi-nr 0081

.

.

Henry David Thoreau Oki-nr 0080

.

.

Ralph Inge Oki-nr 0079

.

.

Pythagoras OKi-nr 0078

.

.

Hippokrates OKi-nr 0077

..

..

Leonardo da Vinci OKi-nr 0076

.

.

Carpenter OKi-nr 0075

.

.

Berthold Brecht Oki-nr 0074

.

.

Basil OKi-nr 0073

.

.
.

Aristotle OKi-nr 0072

.

.

Edison OKi-nr 0071

.

.

Sokrates compassion OKi-nr 0070

.

.

Orpheus OKi-nr 0069

.

..

Paul McCartney Oki-nr 0068

.

.

Janez Drnovsek Oki-nr 0067

.

.

Ghandi OKi-nr 0066

.

.

Leonardo da Vinci OKi-nr 0065

.

.

Buddha OKi-nr 0064

.

.

Einstein OKi-nr 0063

.

.

Barbarians vs Vegetarians Oki-nr 0062

.

.

Love is the authority OKi-nr 0061

.

.

Better meditation Oki-nr 0060

.

.

Yogis are vegetarian Oki-nr 0059

.

.

Tofu Oki-nr 0058

.

.

Within you Oki-nr 0057

.

.

Wise people listen OKi-nr 0056

.

.

Not one OKi-nr 0055

.

.

When will that day be mine? Oki-nr 0054

.

.

Veggie Love OKi-nr 0053

.

.

Homeland security OKi-nr 0052

.

.

Don't copy mistakes OKi-nr 0051

.

.

Animal testing OKi-nr 0050

.

.

Learn to cook OKi-nr 0049

.

.

Speciesism OKi-nr 0048

.

.

Stop shooting OKi-nr 0047

.

.

Be sensitive OKi-nr 0046

.

.

Choice OKi-nr 0045

.

.

No need to kill! OKi-nr 0044

.

.

NO GMO OKi-nr 0043

.

.

Mother love OKi-nr 0042

.

.

Prohibition OKi-nr 0041

.

.

Corporate insanity Oki-nr 0040

.

.

Happy Meal OKi-nr 0039

.

.

Little Red Riding Hood OKi-nr 0038

.

.

Disqualified OKi-nr 0037

.

.

Live to love OKi-nr 0036

.

.


.

Thinking extra OKi-nr 0035

.

.

Loosing your face OKi-nr 0034

.

.